LK21 http://baji999.nexthub.pwc.com Slot Gacor Slot55 Baji Live Casino Jeetbuzz https://slot777.p1.wrc.com Sky777 Slot Pragmatic Play https://kreditgratis.com Slot Mania https://maxwin-slot.azurefd.net/ Live Casino Live Casino
Terms & Conditions

Terms & Conditions

Algemene Leveringsvoorwaarden van: VKD, Noorderdiep 335, 7876 CR Valthermond, KvK 04041404

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere rechtsverhouding tussen VKD en haar cliënten. Zij vormen een integraal geheel met de door VKD gedane aanbiedingen, offertes en aangegane overeenkomsten.

 1.2 Indien de cliënt zelf haar eigen voorwaarden van toepassing verklaart op de door haar aangegane overeenkomst(en) met VKD, zijn deze voorwaarden voor VKD niet bindend voor zover zij afwijken, dan wel strijdig zijn met, de Algemene Voorwaarden van VKD.

 1.3 Van deze Algemene Voorwaarden zal slechts kunnen worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.1.4 Overeenkomsten met VKD worden pas van kracht nadat deze schriftelijk door partijen zijn vastgelegd.1.5 De vernietiging dan wel nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

 

Artikel 2 Prijs en betaling

 2.1 Alle offertes, prijslijsten, aanbiedingen en brochures van VKD zijn vrijblijvend; herroeping door of namens VKD is altijd mogelijk, zelfs na uitdrukkelijke aanvaarding door cliënt.

 2.2 Alle door VKD gedane prijsopgaven zijn, tenzij expliciet anders aangegeven, exclusief B.T.W. en andere heffingen welke door of vanwege de overheid worden opgelegd. Wijzigingen in grondstoffen, materialen en arbeidsloon mogen door VKD aan cliënt doorberekend worden. Eventuele installatiekosten, transportkosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet, tenzij expliciet aangegeven, bij de prijs inbegrepen.

 2.3 Facturering zal door of vanwege VKD geschieden zodra de door VKD met cliënt overeengekomen prestatie is voltooid dan wel cliënt met de afname in verzuim is.

 2.4 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de door VKD aangegeven wijze. Indien het te betalen bedrag niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door VKD ontvangen is, is VKD gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.

 2.5 Indien het factuurbedrag na het verloop van de in het vorige lid bepaalde termijn niet is voldaan zal cliënt van rechtswege in verzuim zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. VKD zal in dat geval gerechtigd zijn om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. Alle ten behoeve van VKD bedongen rechten, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, de rechten als vermeld in deze Algemene Voorwaarden, blijven in dat geval onverminderd van kracht.

 2.6 Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan VKD verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag welke VKD aan cliënt verschuldigd mocht zijn. Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van een betaling uit hoofde van een met VKD aangegane overeenkomst in verband met enige andere met VKD aangegane overeenkomst. Ingeval art. 6 (OVERMACHT) toepassing vindt is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling.

 

Artikel 3 Uitvoering van overeenkomsten

 3.1 Leveringstermijnen zullen zijn streeftermijnen. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijnen zal VKD in overleg treden met de cliënt.

 3.2 Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal VKD nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

 3.3 Het risico van de door VKD geleverde zaken gaat over op het moment van levering aan cliënt.

 3.4 VKD is gerechtigd de verdere uitvoering van de met cliënt aangegane overeenkomst op te schorten, zolang cliënt jegens VKD niet aan al haar verplichtingen, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.

 3.5 VKD zal te allen tijde gerechtigd zijn zich bij de uitvoering van overeenkomsten te bedienen van derden.

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

 4.1 Totdat het door VKD gefactureerde bedrag geheel door VKD ontvangen zal zijn en/of cliënt de anderszins over eengekomen prestatie heeft geleverd:a. blijven aan cliënt geleverde zaken eigendom van VKD; enb. blijven de met betrekking tot de geleverde zaken eventueel te verlenen casu quo over te dragen accessoire rechten uitdrukkelijk aan VKD voorbehouden.

 4.2 Het is cliënt derhalve uitdrukkelijk verboden om op de in dit artikel bedoelde zaken een vuist- of stil pandrecht ten behoeven van derden te vestigen.

 

Artikel 5 Garantie

 5.1 VKD staat in voor de deugdelijkheid van alle door haar geleverde apparatuur en diensten. Indien op de apparatuur geen garantiebepalingen van toepassing zijn vanwege de fabrikant zal VKD deze apparatuur kosteloos herstellen of vervangen indien er binnen twaalf (12) maanden na levering van deze apparatuur gebreken optreden. Uitgewisselde onderdelen worden eigendom van VKD.

 5.2 Van deze garantie is uitdrukkelijk uitgesloten schade of gebreken aan de apparatuur welke is ontstaan door of tengevolge van:

 a. natuurlijke slijtage;

 b. diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige stofvorming, verwaarlozing door cliënt, niet goed functioneerde stroom- of netwerkvoorzieningen, blootstelling aan chemicaliën, extreme omstandigheden in de ruimte waarin de apparatuur is geplaatst (zoals overmatige vochtigheid) of onoordeelkundig gebruik door cliënt;

 c. onvoldoende onderhoud;d. reparaties en/of modificaties aan de apparatuur, welke niet door VKD zijn uitgevoerd of vooraf goedgekeurd; en/ofe. (direct of indirect) een zogenaamd computervirus

5.3 Software en storingen als van gevolg van software of van illegale softwarekopieën zijn uitgesloten van garantie.

 

Artikel 6 Overmacht

 6.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van VKD, zoals bij normale afwikkeling van de transactie te verwachten, in die mate bezwaren dat niet valt aan te nemen dat VKD de verplichting ook bij aanwezigheid van deze omstandigheden zou hebben aanvaard, worden de verplichtingen van VKD opgeschort. Indien een dergelijke situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Indien reeds ingevolge de betreffende overeenkomst is gepresteerd, zullen partijen pro rata afrekenen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is VKD op generlei wijze aansprakelijk voor schade en kosten, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, voortvloeiende uit het niet of niet naar behoren functioneren van de door VKD geleverde apparatuur. Cliënt vrijwaart dien aangaande VKD voor mogelijke aanspraken van derden.

 7.2 VKD is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Cliënt vrijwaart dien aangaande VKD voor mogelijke aanspraken van derden.

 

Artikel 8 Ontbinding

 8.1 Indien cliënt surséance van betaling wordt verleend of failleert, dan heeft VKD het recht om de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel (te haren keuze) de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Alle van de tot de opzegging verschuldigde betalingen van cliënt worden alsdan direct opeisbaar.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 9.1 Op alle door VKD en cliënt aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 9.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkomen van overeenkomsten, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de, naar keuze van VKD, feitelijke en juridische vestigingsplaats van VKD.